Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Belemmeringenwet Privaatrecht
366 woorden
-

Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht? Er bestaat in principe geen aparte regeling die grondeigenaren verplicht kabels en leidingen, anders dan voor telecommunicatie, in hun grond toe te staan. De netbeheerder wordt geacht via privaatrechtelijke onderhandeling tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar. Wanneer dat niet lukt, biedt de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) uitkomst. Hier ontdek je wat dit inhoudt.

Belemmeringenwet Privaatrecht (BP)

Op grond van deze wet, die uit 1927 stamt, kan een grondeigenaar verplicht worden het kabel- of leidingwerk in zijn grond te gedogen. Dit uiteraard onder de nodige voorwaarden. De belangrijkste daarvan is dat het moet gaan om een openbaar belang dat uitdrukkelijk als bij de wet is erkend.

Gedoogplicht Belemmeringenwet

Gedoogplicht, citaat uit de Belemmeringenwet: “…een werk noodig is, waarvoor duurzaam of tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van onroerende zaken, kan ieder, die eenig recht heeft ten aanzien van die zaken, behoudens recht op schadevergoeding, worden verplicht te gedoogen, dat zoodanig werk wordt aangelegd en in stand gehouden, indien naar het oordeel van Onzen Minister van Waterstaat de belangen van de rechthebbenden redelijkerwijs onteigening niet vorderen en in het gebruik van de zaken niet meer belemmering wordt gebracht, dan redelijkerwijs voor den aanleg en de instandhouding van het werk nodig is…”. Voor de volledige Belemmeringenwet Privaatrecht verwijzen wij je naar de website van wetten.overheid.nl.

Belemmeringenwet Privaatrecht bij uitzondering van sectorale wetgeving

In specifieke gevallen, wanneer het gaat om een kabel- of leidingwerk dat niet valt onder een van deze regelingen, is een erkenning van openbaar belang door de minister van Verkeer en Waterstaat nodig om de Belemmeringenwet Privaatrecht te kunnen gebruiken.

Een nadeel van deze wet is dat er sprake is van een nogal gecompliceerde procedure die loopt via de regionale directies van Rijkswaterstaat. Het ministerie heeft de Wet opheffing juridische belemmeringen in voorbereiding. Op termijn zal deze de BP moeten vervangen. Volgens voorliggende wetsontwerpen is straks een gedoogplicht op grond van deze wet voldoende om een grondeigenaar de aanleg van kabel- en leidingwerk te laten gedogen.

Geïnteresseerd in theorie over kabels en leidingen? Download dan het Boek Inleiding Kabels en Leidingen van het COB. Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. 

COB
COB
085 4862 410
Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren