Wat is de WION?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
WION
706
-
-

De WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken) is de voorganger van de huidige WIBON wetgeving. Een ander woord voor de WION is de grondroerdersregeling. Het doel van de WION is het voorkomen van gevaar en economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen. In dit artikel leggen wij je uit wat de WION inhoudt met bijbehorende begrippen.

Doel van WION

Het doel van de WION is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Lees in ons kennisartikel waarom de WION graafschade voorkwam. De Wion wet vervangt de (vrijblijvende) zelfregulering zoals die bestond in de vorm van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Dit is in 2008 opgegaan in het Kadaster.

Wanneer was de WION?

De WION regelde tussen 2008 en 2018 hoe de verschillende netbeheerders in Nederland informatie uit konden wisselen met de grondroerders. Helemaal in het begin ging dit via de fax maar door het snel oplopende volume is men snel overgestapt op een digitaal systeem. Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding te doen.

Circa 2015 realiseerde het Kadaster en de Nederlandse overheid zich dat ook dit systeem niet langer houdbaar was en begon men met de voorbereidingen voor de opvolger van de WION, de WIBON. Vanaf 31-03-2018 is de WION naar de WIBON overgegaan. Dit is de Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse netten en Netwerken. Lees in het artikel meer over de WIBON.

Begrippen uit de WION

Er waren ongeveer 19 begrippen opgenomen in de WION. Wij leggen de belangrijkste begrippen aan je uit zoals deze beschreven stonden in de wet WION.

 • Graafwerkzaamheden: Dit zijn de werkzaamheden die worden gezien als mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond.

 • Graaflocatie: De locatie of ook wel plek waar graafwerkzaamheden worden verricht.

 • Net: Een net is een ander woord voor ondergrondse kabel of leiding. Daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken. Een net is bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.

 • Opdrachtgever: Degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij graafwerkzaamheden worden verricht.

 • Grondroerder: Degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht.

 • Beheerder: Degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel als rechtspersoon een net beheert.

 • Registratiemelding: De melding van de beheerder. Een Registratiemelding is het (volgens diverse technische en praktische eisen) opgeven van het beheerpolygoon/de beheerpolygonen.

 • Beheerpolygoon: De weergave door een beheerder van een aaneengesloten gebied, waarbinnen hij een of meer netten beheert.

 • Oriëntatieverzoek: Het verzoek om gebiedsinformatie. Met deze informatie weet je waar kabels en leidingen liggen maar mag je niet mee gaan graven.

 • Oriëntatiepolygoon: De weergave door een opdrachtgever, grondroerder of bestuursorgaan van een aangesloten gebied.

 • Graafmelding: De melding die genomen dient te worden van voorgenomen graafwerkzaamheden.

 • Graafpolygoon: De weergave door een grondroerder van het gebied, waarbinnen de graaflocatie zich bevindt.

 • Liggingsgegevens: De gegevens omtrent de ligging van een net binnen de betrokken oriëntatiepolygoon dan wel graafpolygoon.

 • Gebiedsinformatie: Het geheel van informatie dat door beheerders aan de Dienst is verstrekt over de betrokken oriëntatiepolygoon dan wel graafpolygoon.

 • Verplichtingen netbeheerder: De netbeheerder moet verplicht zorgen voor de registratie van alle "belangen", zaken die het bedrijf in bezit of beheer heeft bij het Kadaster. Ook heeft de beheerder de verplichting om te zorgen voor actueel betrouwbaar kaartmateriaal en tekeningen van de leidingen.

 • Verplichtingen grondroerder: De gravende partij heet volgens de wet grondroerder. De grondroerder is verplicht om minstens drie dagen vooraf melding te maken van werkzaamheden. De melding mag maximaal twintig dagen van tevoren gedaan worden. De grondroerder moet bij de werkzaamheden voorzichtig te werk gaan. En hij is verplicht om de tekeningen van de kabels en leidingen aanwezig te hebben op locatie. 

 • Weeskabels en -leidingen: Als een grondroerder een leiding vindt die niet op enige tekening is afgebeeld, is hij verplicht dit bij het Kadaster te melden. Het Kadaster meldt de vondst van deze onbekende leiding dan aan alle beheerders van leidingen in het betrokken gebied.

 • Loze leidingen: Als leidingen buiten gebruik gesteld zijn, moeten ze door de eigenaar aangegeven worden op tekening. Dit hoeft niet op het moment dat de loze leidingen verwijderd zijn.

 • Toezicht: De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) ziet toe op de handhaving van de WION. De RDI is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Zoals vermeld is de WION een voorloper van de huidige WIBON. Lees in ons kennisartikel meer over de verschillen tussen WION en WIBON

GOconnectIT
GOconnectIT
0857733650
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren