Hoe werken nabij kabels & leidingen?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Uniforme richtlijnen
1049 woorden
Uniforme aanwijzingen van Netbeheer Nederland

In dit artikel vind je de uniforme aanwijzingen voor het werken nabij kabels en leidingen in de ondergrond. Dit is opgesteld door netbeheer Nederland. Het zijn aanvullingen op de CROW 500. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle regionale netbeheerders Elektriciteit en Gas. Alleen de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie hanteren andere voorwaarden.

De voorwaarden van Gasunie vind je hier en die van TenneT zijn hier te vinden.

Je kunt ook de volledige aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen van de website van Stedin downloaden of die van Netbeheer Nederland.

Hieronder staan de NEN normen die verwijzen naar onderliggende normen waarin minimale afstanden tussen (ondergrondse) infrastructuren worden genoemd:

  • NEN 7171-1: Ondergrondse ordening van netten - deel 1: Criteria
  • NEN 7244-1: Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - deel 1: Algemene functionale eisen
  • NEN 3654: Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssytemen

Houd afstand tijdens graven

Maar ook bij heipalen, damwanden, boringen, sonderingen, tanks/putten/containers in- of uitgraven en dergelijke

Grondtrillingen, verzakkingen en deformatie van de ondergrond door boringen kunnen schade aan leidingen of kabels veroorzaken. Bij werkzaamheden in de omgeving van leidingen of kabels, die een verhoogd risico lopen, moet de aannemer vooraf contact opnemen met de netbeheerder.

De onderstaande afstanden dienen in acht genomen te worden nadat door middel van onderzoek de feitelijke ligging van kabels en leidingen is gelokaliseerd. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de kabels en leidingen.

Aard van de werkzaamheden Afstand tot buitenzijde kabel/leiding
Slaan- trekken van (hei)palen en damwanden Minimaal 2 meter
Maken van boringen en sonderingen minimaal 2 meter (ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt) Minimaal 2 meter
In- of uitgraven van tanks/putten/containers Minimaal 2 meter
Slaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond niet boven kabels en/of leidingen uitvoeren Niet boven kabels en/of leidingen en minimaal 0.2 meter
Het veroorzaken van trillingen in de nabijheid van brosse leidingen (grijs gietijzer, asbestcement) Binnen 10 meter en vooraf contact opnemen met de netbeheerder

Graven

Let op dat kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven. Met de regionale netbeheerder kun je afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding drukloos te maken.

De netbeheerder zal alsdan beoordelen of dit bedrijfsvoering technisch mogelijk is. Kosten voor deze werkzaamheden kunnen dan ook in rekening gebracht worden. De netbeheerder ontvangt de anvraag graag minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Daarnaast bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met een schadepreventiemedewerker / deskundige van de netbeheerder voorzieningen ter afscherming aangebracht te worden. Kabels en/of leidingen mogen namelijk niet zonder toezicht onbeschermd achtergelaten worden. Tenzij anders is overeengekomen.

Verder na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van puin en dergelijke en zodanig te worden verdicht dat geen verzakkingen van de eigendommen van de regionale netbeheerder kan plaatsvinden.

Ook mogen na vrijgraving de kabels nooit direct onder of in puingranulaat komen te liggen. Tussen de kabels en het puingranulaat dient minimaal 10 cm schoon zand aangebracht te worden, ook als de kabels in een mantelbuis liggen. Gasleidingen mogen nooit zonder toestemming van de netbeheerder onder puingranulaat gelegd worden.

Kruisingen met kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen door. Waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

Daarnaast dienen verdichting en onderstopping op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt. De gronddekking boven kabels en leidingen mag na het terugbrengen van uitgegraven grond niet minder zijn, dan voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Houd er bij het uitvoeren van uw werkzaamheden rekening mee dat de verbindingen in de hoofden aansluitleidingen niet in alle gevallen trekvast zijn.

Sloten

Bij het uitdiepen, schonen en krozen van sloten en het maaien van slootkanten kun je kabels en/of leidingen van ons tegenkomen. Na verloop van jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer hebben. Constateert u dit, neem dan contact op met regionale netbeheerder.

Het planten van bomen en struiken

De afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, dient voldoende groot te zijn zodat er geen schade aan de netbeheerders kabels en/of leidingen kan ontstaan. Hiervoor verwijzen wij je naar de CROW publicatie 280: “Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”. Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, neem dan contact op de regionale netbeheerder.

Leggen van kabels en leidingen

De onderstaande afstanden dienen in acht te worden genomen nadat door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder: 

Bij parallel leggen van kabels en leidingen Minimaal 0,5 meter
Bij het kruisen van kabels en leidingen Minimaal 0,5 meter

Als het onmogelijk is om deze afstand te houden dien je aanvullende maatregelen te nemen na advies van de schadepreventiemedewerker te bereiken via de regionale netbeheerder.

Werken bij afsluiters, stations e.d.

Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke van de regionale netbeheerder, overleg plegen met de schadepreventiemedewerker te bereiken via de contactgegevens van de regionale netbeheerder.

Daarnaast is het niet toegestaan de bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke te belemmeren met obstakels zoals bouwkranen, keten, bouwmaterialen en dergelijke (ook niet tijdelijk). Bij het plaatsen van dergelijk materieel een afstand van minimaal 1 meter aanhouden.

En daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist door bouwverkeer: ter bescherming rijplaten of daarmee vergelijkbaar materieel aanbrengen.

Werkzaamheden in de nabijheid van of onder het Bovengrondse Laagspanningsnet

Voor het werken in de nabijheid van of onder het Bovengrondse Laagspanningsnet gelden landelijke veiligheidsvoorschriften. Je kunt deze vinden op de website van Netbeheer Nederland of de website van de regionale netbeheerder.

Werken bij hoogspanningskabels en hoogspanningslijnen (masten)

Voor het werken in de nabijheid van hoogspanningskabels of hoogspanningslijnen gelden landelijke veiligheidsvoorschriften. Ook deze kun je vinden op de website van Netbeheer Nederland of de betrokken regionale netbeheerder.

Voor uitgebreide informatie kun je de site van TenneT raadplegen, de regionale netbeheerders hanteren dezelfde voorwaarden. Je dient altijd (vooraf, 3 tot 5 werkdagen) contact op te nemen met de regionale netbeheerder. Tot slot voor het vrijschakelen van hoogspanningsverbindingen dien je rekening te houden met een voorbereidingsperiode van gemiddeld 10 werkdagen.

Mocht je Uniforme Richtlijn werken nabij kabels en leidingen willen downloaden? Dan kan dat hier.

GOconnectIT
GOconnectIT
0857733650
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren