Hoe zit het met kabels en leidingen in particuliere grond?

Particulieren
Informatief
Kabels & Leidingen
366 woorden
-
-

Hoe zit het met kabels en leidingen in particuliere grond? Voor kabels en leidingen in particuliere grond moet een netbeheerder toestemming hebben van de grondeigenaar. Zonder toestemming van de grondeigenaar mag de netbeheerder over het algemeen geen kabel- en leidingnetten aanleggen of in stand houden. In uitzonderlijke situaties kan een netbeheerder een gedoogplicht opleggen. Op deze wijze kan een grondeigenaar gedwongen worden het aanleggen en in stand houden van netten toe te staan.

Hoe zijn kabels en leidingen in particulieren grond nu geregeld?

Omdat er in 2007 een bepaling in de wet is opgenomen die de eigendom van netwerken regelt (5:20 lid 2), worden er minder opstalrechten ten behoeve van nutsvoorzieningen gevestigd dan vroeger. Tegenwoordig is een netbeheerder eigenaar van zijn netwerk als hij kan aantonen dat hij het net bevoegd heeft aangelegd. Met andere woorden: of hij bevoegd is om het werk uit te voeren en in stand te houden.

Deze bevoegdheid kan voortvloeien uit een concessie, een overeenkomst, de wet of een opgelegde gedoogplicht. Medewerking van een grondeigenaar is dus niet altijd noodzakelijk. Desondanks is het nog steeds vrij gebruikelijk dat netbeheerders het aanleggen en in stand houden van hun voorzieningen door middel van een opstalrecht juridisch regelen.

Al met al is het voor particulieren ook belangrijk om bij graafwerkzaamheden een Klic-melding aan te vragen

Kabels en leidingen in particuliere grond vroeger

Vroeger moesten leidingleggers regelmatig een beroep doen op particuliere grondeigenaren met het verzoek leidingen (van openbaar nut) in private eigendommen te leggen. Het betreft dan leidingen waarvoor – indien nut en noodzaak vaststaan – een beroep op de Belemmeringenwet Privaatrecht open staat.

Er kan dan een gedoogplicht worden opgelegd als de belangen van rechthebbenden redelijkerwijs onteigening niet vorderen en in het gebruik van de zaken niet meer belemmering wordt gebracht, dan redelijkerwijs voor de aanleg en de instandhouding van het werk nodig is. Daarbij moet sprake zijn van het voor grondeigenaar minst bezwarende tracé. Als niet is voldaan aan voornoemde criteria, is het opleggen van een gedoogplicht in beginsel niet mogelijk.

Opstalrecht voor kabels en leidingen

In het verleden zijn dus vaak opstalrechten gevestigd voor het aanleggen van nutsvoorzieningen. Met een opstalrecht - ook wel zakelijk recht van opstal genoemd - kun je in of op andermans onroerend goed gebouwen, beplanting of andere zaken in eigendom hebben of krijgen. Lees hier meer over dit opstalrecht op het gedeeldte van een perceel. 

Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren