Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
COB
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken?
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken? Samen met een aantal andere wetten draait de wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken draait om de afvoer van afval, hemel- en grondwater via rioleringen. Het gaat om de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer. Je ontdekt hoe het zit in dit artikel.
COB
Wat is Telecommunicatiewet?
Wet- en regelgeving omtrent telecommunicatie is geregeld in de Telecommunicatiewet. In deze wet is vastgelegd dat iedere partij zich kan registreren als eigenaar van een telecommunicatienetwerk, wanneer sprake is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk dient voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. Hieronder wordt ook het verspreiden van programma’s aan het publiek verstaan. Ontdek meer over de Telecommunicatiewet in dit artikel.
COB
Wat is Gaswet?
Het gasnet functioneert binnen de kaders van de Gaswet. Hierin is geregeld dat - net als bij elektriciteit - de exploitatie van het gasnet door onafhankelijke netbeheerorganisaties plaatsvindt, die daarvoor een vergunning hebben van de minister en het net in eigendom hebben. Ontdek in dit artikel een korte uitleg over de Gaswet.
COB
Wat is Elektriciteitswet?
Het elektriciteitsnet functioneert binnen de kaders van de Elektriciteitswet. In deze wet is dat de exploitatie van het elektriciteitsnet plaatsvindt door onafhankelijke netbeheerorganisaties (de netbeheerder) die daarvoor een vergunning hebben van de minister en het net in eigendom hebben. Je leest hier meer over wat de elektriciteitswet inhoudt.
COB
Wat is Drinkwaterwet?
De Drinkwaterwet, die de oude Waterleidingwet uit 1957 vervangt, biedt de kaders waarbinnen de drinkwatervoorziening in ons land is geregeld. Deze wet omvat regels en kaders voor een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening en legt ook de taken van drinkwaterbedrijven vast. Ontdek in dit artikel alles over drinkwaterwet.
COB
Wat is NTA 8000?
Wat is NTA 8000? Ook wel de NTA8000-2008 draait om de ‘bedrijfsvoering’ uit NEN 3650 en daarmee eisen van een risicomanagementsysteem (RMS). In dit artikel beschrijven wij voor jou wat deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) inhoudt en waarom deze voor jou mogelijk relevant is.
COB
Wat is het Witte Boekje?
Binnen de infrabranche, heeft het "Witte Boekje" een andere betekenis. Het Witte Boekje zijn de Technische Voorschriften voor kabels en leidingen langs, onder en boven de spoorwegen. Hierin staan de vergunningvereisten voor kruisende en parallelle kabels en leidingen in de buurt van een spoorweg. Ontdek hier alles over het Witte Boekje.
COB
Wat is NEN 3650/3651?
Wat is NEN 3650/3651? De NEN 3650 bevat veiligheidseisen voor buisleidingsystemen die ertoe moeten leiden dat ondergrondse buisleidingsystemen veilig voor mens, milieu en goederen. En de NEN 3651 bevat regels voor buisleidingen en buisleidingsystemen die waterstaatswerken kruisen of in de lengterichting er in, op, onder of langs liggen. Ontdek hier alles over de twee normen.
COB
Wat is NEN 7171-1/NPR 7171-2?
Wat is NEN 7171-1/NPR 7171-2? De norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2 geven respectievelijk de criteria voor de ligging van kabels en leidingen in de straat en een beschrijving van het proces om te komen tot die ligging. Zij gaan uitdrukkelijk niet over leidingenmet gevaarlijke stoffen. Ontdek hier wat de NEN 7171-1/NPR 7171-2 inhoudt en wat de verschillen zijn tussen de norm en praktijkrichtlijn.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren